<a href="/dieu-kien-tu-nhien">Điều kiện tự nhiên</a> Điều kiện tự nhiên

<a href="/dieu-kien-xa-hoi">ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI</a> ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI

Đến hết năm 2014, dân số toàn tỉnh Bắc Giang ước là 1.624.456 người, mật độ dân số bình quân là 420,9 người/km2, là tỉnh có mật độ dân số bình quân cao hơn so với mật độ dân số bình quân cả nước.

<a href="/di-tich-lich-su-danh-lam-thang-canh">DI TÍCH LỊCH SỬ- DANH LAM THẮNG CẢNH</a> DI TÍCH LỊCH SỬ- DANH LAM THẮNG CẢNH