<a href="/thong-bao-moi-thau">Thông tin đấu thầu, đầu tư và mua sắm công</a> Thông tin đấu thầu, đầu tư và mua sắm công

Ngày đăng: 25/02/2019
Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Gói thầu: Thi công xây lắp công trình: Đường bê tông thôn Thanh Hương đi thôn Điệu xã Long Sơn, huyện Sơn Động ... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/02/2019
Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Tên gói thầu: Xây lắp + thiết bị Tên dự án: HTKT khu dân cư Phố Cốc, xã Dĩnh Trì, thành phố... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/02/2019
Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang Gói thầu: Gói thầu BG:1-XD:1 – Thi công xây dựng. Tên dự án: Dự án thành... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/02/2019
Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Giang Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang, địa chỉ số 22 Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Tên gói thầu: Mua... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/12/2018
Bên mời thầu: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Tên Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng năm 2017 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang ... Xem tiếp

<a href="/cac-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san-tren-dia-ban-tinh-bac-giang">Các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang</a> Các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 09/02/2017
Ảnh: BGP/Huyền Giang 1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang - Địa chỉ : Tầng 1, trụ sở liên đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành,... Xem tiếp

<a href="/ket-qua-dau-thau-dau-gia">Kết quả đấu thầu, đấu giá</a> Kết quả đấu thầu, đấu giá

Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

<a href="/quy-dinh-can-biet-ve-dau-thau-mua-sam-cong">Quy định cần biết về đấu thầu mua sắm công</a> Quy định cần biết về đấu thầu mua sắm công

Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả