<a href="/chien-luoc-dinh-huong-phat-trien">Chiến lược định hướng phát triển </a> Chiến lược định hướng phát triển

Ngày đăng: 19/03/2019
Phát huy kết quả đạt được năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH và nhiệm vụ, giải pháp... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2018
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang là một trong những... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/08/2017
Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Xem tiếp

<a href="/muc-tieu-phat-trien">Mục tiêu phát triển</a> Mục tiêu phát triển

Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả