Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 QĐ v/v Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng QL xây dựng và PT đô thị theo Đề án 1961 533/QĐ-SNV Ký:07-08-2017
HL:07-08-2017
2 Quyết Định V/v Triệu tập cán bộ công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN 162/QĐ-SNV Ký:19-03-2018
HL:09-04-2018
3 Quyết Định V/v Mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giáo viên MN hạng III ( lớp 1) năm 2018 163/QĐ-SNV Ký:20-03-2018
HL:23-05-2018
4 Quyết Định V/v Mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giáo viên MN hạng III ( lớp 2) năm 2018 164/QĐ-SNV Ký:20-03-2018
HL:23-05-2018
5 Quyết Định V/v tổ chức mở lớp BD kỹ năng nghiệp vụ đối với Trưởng ban Pháp chế HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 166/QĐ-SNV Ký:20-03-2018
HL:21-03-2018
6 Quyết định Mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước về Quản lý dự án xây dựng, Quản lý xây dựng đối với công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã 219/QĐ-SNV Ký:15-05-2018
HL:18-05-2018
7 Quyết định Mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước về Quản lý dự án xây dựng, Quản lý xây dựng đối với công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã 220/QĐ-SNV Ký:15-05-2018
HL:18-05-2018
8 Quyết định về việc Triệu tập cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh 228/QĐ-SNV Ký:29-05-2018
HL:13-06-2018
9 QĐ V/v Mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III ( lớp 4) năm 2018 254/QĐ-SNV Ký:01-06-2018
HL:20-07-2018
10 QĐ V/v Mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III ( lớp 3) năm 2018 255/QĐ-SNV Ký:01-06-2018
HL:20-07-2018

Pages