Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Quyết định số 4223/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã 4223/QĐ-BNV Ký:30-11-2016
HL:30-11-2016
2 Quyết định Mở lớp Bồi dưỡng ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 144/QĐ-SNV Ký:01-03-2017
HL:01-03-2017
3 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 77/2015/QH13 Ký:19-06-2015
HL:01-01-2016
4 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 80/2015/QH13 Ký:22-06-2015
HL:01-07-2016
5 Quy định số lượng PCT UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND 08/2016/NĐ-CP Ký:25-01-2016
HL:10-03-2016
6 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 26/2015/NĐ-CP Ký:09-03-2015
HL:01-05-2015
7 Quyết định v/v thành lập Tổ dân phố số 7, phường Thọ Xương, thành phố bắc Giang 1257/QĐ-UBND Ký:21-07-2017
HL:21-07-2017
8 Quyết định v/v giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg 1236/QĐ-UBND Ký:19-07-2017
HL:19-07-2017
9 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang 1368/QĐ-UBND Ký:08-08-2017
HL:08-08-2017
10 Quyết định V/v giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 1486/QĐ-UBND Ký:29-08-2017
HL:29-08-2017