Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cụm, khối thi đua của tỉnh Bắc Giang 04/HD-HĐTĐKT Ký:09-03-2017
HL:09-03-2017
2 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1195/QĐ-UBND Ký:11-07-2017
HL:11-07-2017
3 Quyết định v/v tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1188/QĐ-UBND Ký:10-07-2017
HL:10-07-2017
4 Quyết định v/v Chủ tịch UBND tỉnh thưởng tiền 1264/QĐ-UBND Ký:25-07-2017
HL:25-07-2017
5 Quyết định v/v Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 1313/QĐ-UBND Ký:28-07-2017
HL:28-07-2017
6 Quyết định v/v Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 1317/QĐ-UBND Ký:31-07-2017
HL:31-07-2017
7 Quyết định v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1364/QĐ-UBND Ký:09-08-2017
HL:09-08-2017
8 Quyết định v/v tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh 462/QĐ-UBND Ký:09-08-2017
HL:09-08-2017
9 QĐ v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1404/QĐ-UBND Ký:14-08-2017
HL:14-08-2017
10 Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân 1523/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017

Pages