Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2017 3970/QĐ-BNV Ký:07-11-2016
HL:07-11-2016
2 Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính nhà nước, thực hiện ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 579/KH-UBND Ký:06-03-2017
HL:06-03-2017
3 Quyết định quy danh mục, định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang 19/2017/QĐ-UBND Ký:20-06-2017
HL:01-07-2017
4 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 09/2015/QĐ-TTg Ký:25-03-2015
HL:15-05-2015
5 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 711/QĐ-UBND Ký:04-12-2015
HL:14-12-2015
6 Tổ chức Chính phủ 76/2015/QH13 Ký:19-06-2015
HL:01-01-2016
7 Quy đinh danh mục, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 18/2017/QĐ-UBND Ký:13-06-2017
HL:01-07-2017
8 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Gian 11/2017/NQ-HĐND Ký:13-07-2017
HL:01-01-2018
9 Quyết định V/v công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác CCHC năm 2016 các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh; UBND cấp huyện 1337/QĐ-UBND Ký:02-08-2017
HL:02-08-2017
10 Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 18 /2017/QĐ-UBND Ký:13-06-2017
HL:01-07-2017