Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
81 Quyết định v/v Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 1313/QĐ-UBND Ký:28-07-2017
HL:28-07-2017
82 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56/2015/NĐ-CP Ký:09-06-2015
HL:01-08-2015
83 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 88/2017/NĐ-CP Ký:27-07-2017
HL:15-09-2017
84 Quyết định v/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế Nhà hát Chèo Bắc Giang 442/QĐ-UBND Ký:31-07-2017
HL:31-07-2017
85 Quyết định v/v Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 1317/QĐ-UBND Ký:31-07-2017
HL:31-07-2017
86 Quyết định v/v giao công chức nhận bàn giao, điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường 1332/QĐ-UBND Ký:01-08-2017
HL:01-08-2017
87 QĐ v/v Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng QL xây dựng và PT đô thị theo Đề án 1961 533/QĐ-SNV Ký:07-08-2017
HL:07-08-2017
88 Quyết định V/v thành lập Tổ giám sát , bảo vệ công tác chấm sát hạch tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 1352/QĐ-UBND Ký:08-08-2017
HL:04-08-2017
89 Quyết định V/v thành lập Ban chấm sát hạch tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 1351/QĐ-UBND Ký:04-08-2017
HL:04-08-2017
90 Quyết định V/v công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác CCHC năm 2016 các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh; UBND cấp huyện 1337/QĐ-UBND Ký:02-08-2017
HL:02-08-2017

Pages