Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
61 Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ, công chức ( ông Phan Văn Hùng ) 1167/QĐ-UBND Ký:30-06-2017
HL:30-06-2017
62 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1195/QĐ-UBND Ký:11-07-2017
HL:11-07-2017
63 Quyết định v/v tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1188/QĐ-UBND Ký:10-07-2017
HL:10-07-2017
64 Quyết định v/v cho phép thành lập Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Yên Dũng 1203/QĐ-UBND Ký:13-07-2017
HL:13-07-2017
65 Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 56/2015/TTLT-BYT-BNV Ký:29-12-2015
HL:15-02-2016
66 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 228/2016/TT-BTC Ký:11-11-2016
HL:01-01-2017
67 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 27/2015/QĐ-UBND Ký:22-01-2015
HL:01-02-2015
68 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Gian 11/2017/NQ-HĐND Ký:13-07-2017
HL:01-01-2018
69 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 01/VBHN-BNV Ký:01-06-2017
HL:16-06-2017
70 Quy định số lượng PCT UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND 08/2016/NĐ-CP Ký:25-01-2016
HL:10-03-2016

Pages