Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cụm, khối thi đua của tỉnh Bắc Giang 04/HD-HĐTĐKT Ký:09-03-2017
HL:09-03-2017