Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2017 3970/QĐ-BNV Ký:07-11-2016
HL:07-11-2016
2 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Nội vụ 4194/QĐ-BNV Ký:22-11-2016
HL:22-11-2016
3 Quyết định số 4223/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã 4223/QĐ-BNV Ký:30-11-2016
HL:30-11-2016
4 Quyết định Mở lớp Bồi dưỡng ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 140/QĐ-SNV Ký:24-02-2017
HL:24-02-2017
5 Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang 141/QĐ-SNV Ký:24-02-2017
HL:24-02-2017
6 Quyết định Mở lớp Bồi dưỡng ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 144/QĐ-SNV Ký:01-03-2017
HL:01-03-2017
7 Quyết định mở lớp Bồi dưỡng ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 150/QĐ-SNV Ký:03-03-2017
HL:03-03-2017
8 Quyết định mở lớp Bồi dưỡng ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 151/QĐ-SNV Ký:03-03-2017
HL:03-03-2017
9 Quyết định Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang 330/QĐ-UBND Ký:07-03-2017
HL:07-03-2017
10 Quyết định mở lớp Bồi dưỡng ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 173/QĐ-SNV Ký:30-03-2017
HL:30-03-2017

Pages