Văn thư - Lưu trữ

Quy định về tiêu chuẩn bìa hồ sơ, hộp và giá bảo quản tài liệu lưu trữ

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia đối với Bìa hồ sơ lưu trữ, Hộp bảo quản...

Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

            Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Văn bản số 124/VTLTNN-TTTH Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ...

Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2018

Thực hiện Công văn số 73/BNV-VTLTNN ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn...

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ tại UBND huyện Việt Yên năm 2018

          Với mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong năm 2018 và những năm tiếp theo, xác định công tác văn thư lưu trữ là nhiệm vụ trọng tâm của năm...

Công tác tập huấn nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ tại UBND huyện Hiệp Hòa

         Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017, với mục đích nâng cao hiệu quả, chất...

Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Biểu mẫu thống kê tải tại đây:

...

Pages

Subscribe to Văn thư - Lưu trữ