Tổ chức, biên chế và TCPCP

Tự đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng năm 2017

Phụ lục đính kèm tải tại đây:

...

Báo cáo kết quả rà soát, thống kê đơn vị sự nghiệp công lập

Mẫu Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập tải tại đây:

...

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đề cương và Biểu mẫu BC tải tại đây:

...

Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2018

Đề cương và Biểu mẫu Kế hoạch biên chế năm 2018 tải tại đây:

...

Lập danh sách tinh giản biên chế đợt 1/2018 và triển khai rà soát, điều chỉnh Đề án tinh giản biên chế

Đề cương báo cáo, biểu mẫu tổng hợp rà soát tải tại đây:

 ...

Pages

Subscribe to Tổ chức, biên chế và TCPCP