Báo cáo công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo

Đề cương và Biểu mẫu Báo cáo tại tại đây:

/sites/default/files/DE_CUONG_VA_BIEU_MAU_BC.rar

Ngày đăng: 
Monday, September 25, 2017