Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 35/2017, từ ngày 08/9 đến 14/9/2017