Báo cáo số lượng nhân viên hành chính giữ mã ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Biểu mẫu thống kê nhân viên hành chính hiện giữ mã ngạch, chức danh nghề nghiệp giáo viên tải tại đây:

/sites/default/files/BIEU_TK_NVHC_GIU_NGACH_GIAO_VIEN.xls

Ngày đăng: 
Wednesday, September 13, 2017