Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 34/2017, từ ngày 01/9 đến 07/9/2017