UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quy định, hướng dẫn nhằm quản lý tập trung thống nhất về công tác văn thư lưu trữ và bảo quản an toàn, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung, nhằm thống nhất quản lý hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh nói riêng,   ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang bao gồm 3 phần: tài liệu chung, tài liệu chuyên môn và tài liệu các tổ chức kinh tế với tổng số 135 nhóm hồ sơ, tài liệu cụ thể như sau:

A. TÀI LIỆU CHUNG: 107 nhóm hồ sơ, tài liệu.

I. Tài liệu Tổng hợp: 10 nhóm hồ sơ, tài liệu.

II. Tài liệu Quy hoạch, Kế hoạch, Thống kê, Đầu tư: 20 nhóm hồ sơ, tài liệu.

III.Tài liệu Tổ chức, cán bộ: 13 nhóm hồ sơ, tài liệu.

IV. Tài liệu Lao động, Tiền lương: 7 nhóm hồ sơ, tài liệu.

V. Tài liệu Tài chính, Kế toán: 7 nhóm hồ sơ, tài liệu.

VI. Tài liệu Xây dựng cơ bản: 3 nhóm hồ sơ, tài liệu.

VII. Tài liệu Khoa học công nghệ: 8 nhóm hồ sơ, tài liệu.

VIII. Tài liệu Hợp tác quốc tế: 7 nhóm hồ sơ, tài liệu.

IX. Tài liệu Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 4 nhóm hồ sơ, tài liệu.

X. Tài liệu Thi đua, khen thưởng: 5 nhóm hồ sơ, tài liệu.

XI. Tài liệu Pháp chế: 3 nhóm hồ sơ, tài liệu.

XII. Tài liệu Hành chính, Quản trị công sở: 5 nhóm hồ sơ, tài liệu.

XIII. Tài liệu Tổ chức Đảng và Các đoàn thể cơ quan: 15 nhóm hồ sơ, tài liệu.

B. TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN: 15 nhóm hồ sơ, tài liệu.

I. Tài liệu Hội đồng nhân dân: 5 nhóm hồ sơ, tài liệu.

II. Tài liệu của các cơ quan hành chính: 10 nhóm hồ sơ, tài liệu.

C. TÀI LIỆU CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ: 13 nhóm hồ sơ, tài liệu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định danh mục thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp lưu Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bắc Giang.

File gắn: 
Ngày đăng: 
Wednesday, August 23, 2017