Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, February 9, 2017

   Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-BNV về việc Ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ.

Theo đó, Quy tắc này gồm 4 chương và 14 Điều. Nội dung chính của Quy tắc này như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

         Quy tắc này quy định các chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức làm việc trong ngành Lưu trữ khi thực hiện nhiệm vụ và quan hệ xã hội.

2. Đối tượng áp dụng

1. Quy tắc này áp dụng đối với viên chức thực hiện công tác lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng các quy định tại Quy tắc này để quản lý, đánh giá viên chức thực hiện công tác lưu trữ.

3. Mục đích

1. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của viên chức ngành Lưu trữ trong thi hành nhiệm vụ, quan hệ xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan, đơn vị và của nhân dân. 

3. Là căn cứ để cơ quan, đơn vị đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của viên chức; xử lý trách nhiệm khi viên chức vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội.

4. Nội dung: Quy tắc: ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ được giao; ứng xử đối với đồng nghiệp; ứng xử với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; ứng xử của lãnh đạo, quản lý ngành Lưu trữ đối với viên chức và cơ quan, tổ chức, cá nhân; đạo đức nghề nghiệp.

5. Khen thưởng, xử lý vi phạm:

          - Tập thể, cá nhân thực hiện tốt các quy định của Quy tắc này được khen thưởng theo quy định của Luật thị đua, khen thưởng và quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

          - Tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Quy tắc này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy chế xử lý vi phạm của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí xử lý vi phạm theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử phù hợp với đặc điềm  của từng loại hình hoạt động của đơn vị.

6. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

1. Áp dụng các quy định tại Quy tắc này.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không tổ chức thực hiện Quy tắc này, không đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp để viên chức trong đơn vị thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức thực hiện công tác lưu trữ trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Tin bài: Nguyễn Thị Hiền, Chi cục Văn thư - Lưu trữ.