Thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B tỉnh Bắc Giang

Thực hiện công văn số 537/TTLTQGIII ngày 11/11/2016 của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III về việc giao nhận hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế địa phương, ngày 22/3/2017 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tiến hành bàn giao 653 hồ sơ, kỷ vật đi B cho 10 huyện, thành phố để tiến hành xác minh, tổ chức trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B. Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay 10 huyện, thành phố đã tìm được và tiến hành trao trả hoàn tất 581 hồ sơ cho cán bộ, thân nhân cán bộ đi B.

Hiện còn 72 hồ sơ chưa xác minh được cán bộ đi B hoặc thân nhân  để trao trả. Danh sách hồ sơ cán bộ đi B chưa tìm được được đăng tải tại trang web của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang (http://sonoivu.bacgiang.gov.vn).

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang xin mời các cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B, có nguyên quán khai trong hồ sơ trước khi đi B là tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang), hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Giang hoặc các tỉnh, thành phố khác liên hệ để nhận hồ sơ đi B.

Rất mong nhận được thông tin cung cấp về cán bộ đi B hoặc thân nhân của cán bộ đi B qua địa chỉ sau:

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Số 82 - đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204.6533.159  Email: ccvtlt_snv@bacgiang.gov.vn

Ngày đăng: 
Thursday, July 20, 2017