Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Nội vụ

Để chuẩn bị phục vụ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang trân trọng đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành Nội vụ.
Toàn văn dự thảo Báo cáo:  Tại đây
Đề nghị Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia ý kiến hoàn thiện bố cục và nội dung dự thảo Báo cáo.

Ý kiến tham gia của các đơn vị, đề nghị gửi bằng file điện tử về Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Tổng hợp - Thư ký, địa chỉ taduchoa@moha.gov.vn) trước ngày 05 tháng 7 năm 2017 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo theo quy định.
Theo: moha.gov.vn
Ngày đăng: 
Friday, June 30, 2017