Quyết định về việc thưởng tiền giáo viên và học sinh có thành tích trong các cuộc thi cấp quốc gia và cấp tỉnh năm học 2016-2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc thưởng tiền giáo viên và học sinh có thành tích trong các cuộc thi cấp quốc gia và cấp tỉnh năm học 2016-2017.

Phụ lục số III tải tại đây: /sites/default/files/scan0004.rar

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, June 22, 2017