Hướng dẫn sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2017