Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ là một trong những quy trình nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ, có ý nghĩa đặc biệt, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân, có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đúng quy trình khai thác, sử dụng tài liệu theo quy định của pháp luật; nhằm bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, cụ thể hóa quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, ngày  02/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 931/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang.

Quy chế này có 03 chương và 13 điều quy định việc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, cụ thể như sau:

Chương 1: các quy định chung trong đó quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục tiêu, nguyên tắc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

Chương 2: quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; hồ sơ, thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ lịch sử; thời hạn giải quyết và các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ như: sao, chứng thực tài liệu lưu trữ; sử dụng tài liệu tại phòng đọc; xuất bản ấn phẩm lưu trữ; triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ; giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu.

Chương 3: tổ chức thực hiện, trong đó quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Tin bài: Đặng Ngọc Anh - Chi cục Văn thư Lưu trữ

File gắn: 
Ngày đăng: 
Wednesday, June 7, 2017