Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

Ngày bắt đầu: 
09-05-2017
Ngày kết thúc: 
10-07-2017
Loại văn bản: 
Dự thảo
File gắn: