Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 06/2018, từ ngày 09/02 đến 13/02/2018