Báo cáo việc bố trí cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm

Mẫu TH rà soát cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm tải tại đây:

/sites/default/files/MAU_TT_CBCC_VTVL.xls

 

Ngày đăng: 
Thursday, March 8, 2018