Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, ngạch công chức hiện có và đề nghị chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2018