Xây dựng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2019

File gắn: 
Ngày đăng: 
Friday, September 7, 2018

Đề cương báo cáo biên chế tải tại đây: 

/sites/default/files/DE_CUONG_BC_BIEN_CHE_NAM_2019.doc

Mẫu KH báo cáo biên chế tải tại đây:

/sites/default/files/MAU_KHBC_NAM_2019.xls