Thực hiện việc luân chuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức