Thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Ngày 16/11/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 ban hành Kế hoạch số 3997/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Ngày đăng: 
Friday, November 17, 2017