Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 136-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy