Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Biểu mẫu thống kê tải tại đây:

 /sites/default/files/DS_BIEU_DAN_TOC_GUI.xls

Ngày đăng: 
Thursday, October 12, 2017