Welcome to Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

  • Lối sống cán bộ, môi trường đầu tư

    Môi trường đầu tư kinh doanh tại các địa phương phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ. - Ảnh minh họa

    “Tôi rất trăn trở khi nghe các thông tin về lối sống phô trương, lãng phí, gây nhiều phản cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một vài tỉnh miền núi của chúng ta”....

Ý kiến của nhân dân

STT Tiêu đề Ngày File Cho ý kiến
1 Ban hành Quy định tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang BĐ:17-10-2017
KT:17-10-2017
Xin ký kiến
2 Góp ý dự thảo Quyết định danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang BĐ:01-06-2017
KT:15-06-2017
Xin ký kiến
3 Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử BĐ:11-05-2017
KT:11-07-2017
Xin ký kiến
4 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn BĐ:09-05-2017
KT:10-07-2017
Xin ký kiến
5 V/v xin ý kiến lần 2 về danh mục thời hạn giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông BĐ:10-05-2017
KT:12-05-2017
Xin ký kiến
6 Dự thảo xin ý kiến Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang BĐ:25-04-2017
KT:29-04-2017
Xin ký kiến
7 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh BĐ:20-04-2017
KT:28-04-2017
Xin ký kiến
8 xin ý kiến Danh mục, thời hạn giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông BĐ:20-04-2017
KT:28-04-2017
Xin ký kiến
9 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức BĐ:24-03-2017
KT:24-05-2017
Xin ký kiến
10 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội BĐ:03-03-2017
KT:02-05-2017
Xin ký kiến

Pages

No front page content has been created yet.