Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Quyết định v/v cho phép thành lập Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Lạng Giang 1177/QĐ-UBND Ký:05-07-2017
HL:05-07-2017
2 Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Thế Dũng ) 1164/QĐ-UBND Ký:03-07-2017
HL:03-07-2017
3 Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ, công chức ( ông Phan Văn Hùng ) 1167/QĐ-UBND Ký:30-06-2017
HL:30-06-2017
4 Quyết định v/v cho phép thành lập Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Yên Dũng 1203/QĐ-UBND Ký:13-07-2017
HL:13-07-2017
5 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 27/2015/QĐ-UBND Ký:22-01-2015
HL:01-02-2015
6 Quyết định v/v cho phép thành lập Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tân Yên 1281/QĐ-UBND Ký:26-07-2017
HL:26-07-2017
7 Quyết định v/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế Nhà hát Chèo Bắc Giang 442/QĐ-UBND Ký:31-07-2017
HL:31-07-2017
8 Quyết định v/v giao công chức nhận bàn giao, điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường 1332/QĐ-UBND Ký:01-08-2017
HL:01-08-2017
9 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát 02 quỹ: Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang 1333/QĐ-UBND Ký:02-08-2017
HL:02-08-2017
10 Quyết định v/v thanh tra việc quản lý, sử dụng biên chế và bổ nhiệm, điều động , luân chuyển công chức, viên chức của UBND huyện yên Dũng 1355/QĐ-UBND Ký:09-08-2017
HL:09-08-2017

Pages