Văn thư - Lưu trữ

Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ là một trong những quy trình nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ, có ý nghĩa đặc biệt, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong...

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 20/01/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về tổ chức thực hiện công tác văn thư...

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thông báo kể hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang nhận được Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về Kế...

Hoạt động lưu trữ được xác định trong danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

           Hoạt động lưu trữ được xác định công việc có tính chất độc hại theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và...

Ảnh minh họa
UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quy định, hướng dẫn nhằm quản lý tập trung thống nhất về công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bảo quản an toàn, phát huy giá...

Ảnh minh họa
Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ

   Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-BNV về việc Ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ.

...

Pages

Subscribe to Văn thư - Lưu trữ