Hoạt động chuyên đề

Tinh giản biên chế người về hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ cho biết số người được tinh giản biên chế hai năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 là 22.763, trong đó có tới 19.564 người về hưu trước tuổi...

Khó của HĐND cấp xã khi không tổ chức HĐND cấp huyện

Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường đã triển khai ở 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 10 tỉnh thành phố. Quảng Bình không được chọn làm thí điểm, nhưng với kinh nghiệm hoạt động, xin trao đổi một số khó khăn của HĐND cấp xã (xã, thị trấn) khi không tổ...

Các ban Hội đồng nhân dân (HĐND) chủ động tham gia xây dựng và phản biện chính sách để nâng cao chất lượng thẩm tra

Các ban Hội đồng nhân dân (HĐND) chủ động tham gia xây dựng và phản biện chính sách để nâng cao chất lượng thẩm tra. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND và các cơ quan chức năng là nhiệm vụ thường xuyên của ban HĐND. Báo cáo thẩm tra không chỉ thể hiện chính kiến của ban đối với từng nội...

Subscribe to Hoạt động chuyên đề