Nghiên cứu trao đổi

Xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp - nhiệm vụ chiến lược

Trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại của nước ta, việc xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp là nhiệm vụ có tầm chiến lược. Nhận thức đó có căn nguyên từ thực tiễn của đổi mới và đòi hỏi của tương lai, đó là:

Vai trò của việc xây dựng khung năng lực trong công tác nhân sự khu vực công

Cải cách công vụ hàm ý việc nâng cao năng lực của khu vực công để hoàn thành nhiệm vụ của mình, bao gồm những lĩnh vực như tuyển dụng, đề bạt, tiền lương, số lượng cán bộ công chức, đánh giá việc thực hiện công việc và các vấn đề liên quan. Cải cách công vụ phải hướng tới việc thiết lập các quy...

Pages

Subscribe to Nghiên cứu trao đổi