Tổ chức, biên chế và TCPCP

Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2018

Đề cương và Biểu mẫu Kế hoạch biên chế năm 2018 tải tại đây:

...

Lập danh sách tinh giản biên chế đợt 1/2018 và triển khai rà soát, điều chỉnh Đề án tinh giản biên chế

Đề cương báo cáo, biểu mẫu tổng hợp rà soát tải tại đây:

 ...

Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018

Đề cương báo cáo, biểu mẫu tải tại đây:

...

Pages

Subscribe to Tổ chức, biên chế và TCPCP