Lĩnh vực chuyên môn

Ảnh minh họa
Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BNV về việc Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử. Theo đó, quy định về Danh...

Đổi mới chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ.

...

Pages

Subscribe to Lĩnh vực chuyên môn