Welcome to Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Ý kiến của nhân dân

STT Tiêu đề Ngày File Cho ý kiến
11 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức BĐ:24-03-2017
KT:24-05-2017
Xin ký kiến
12 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội BĐ:03-03-2017
KT:02-05-2017
Xin ký kiến
13 Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang BĐ:05-04-2017
KT:05-04-2017
Xin ký kiến
14 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức BĐ:24-03-2017
KT:24-05-2017
Xin ký kiến
15 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội BĐ:03-03-2017
KT:02-04-2017
Xin ký kiến
16 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 BĐ:28-02-2017
KT:28-04-2017
Xin ký kiến
17 Dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương BĐ:15-02-2017
KT:16-04-2017
Xin ký kiến
18 Dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương BĐ:15-02-2017
KT:16-04-2017
Xin ký kiến
19 Tham gia ý kiến vào dự thảo quy định tiêu chí, cách đánh giá, chấm điểm xếp loại trách nhiệm người đứng đầu sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ BĐ:24-02-2017
KT:24-02-2017
Xin ký kiến

Pages

No front page content has been created yet.