Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2018

Đề cương và Biểu mẫu Kế hoạch biên chế năm 2018 tải tại đây:

/sites/default/files/DE_CUONG_BIEU_MAU_KHBC_2018.rar

File gắn: 
Ngày đăng: 
Tuesday, September 26, 2017