Bộ Nội vụ đề xuất tinh giản hàng nghìn cán bộ, công chức xã

Ngày đăng: 
Monday, September 25, 2017

Bộ Nội vụ đề xuất tinh giản hàng nghìn cán bộ, công chức xã và hàng chục nghìn người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Ở cấp thôn, tổ dân phố sẽ giảm hơn 400.000 người.

Đây là một trong số những nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ.

Dự thảo của Bộ Nội vụ đưa ra đề xuất tinh giản số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo 2 phương án. Số lượng cán bộ sẽ giảm từ 2.000-7.600 người tùy theo từng phương án.

Theo phương án 1, số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1 được giữ nguyên, giảm 1 người ở cấp xã loại 2 và 3 như quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tính đến tháng 12-2015 có 256.608 người, bình quân 23 người/xã, tháng 12-2016 là 234.217 người, bình quân 21 người/xã, đúng bằng xã loại 3 theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo phương án này số lượng cán bộ cấp xã sẽ giảm khoảng 7.698 cán bộ, công chức.

Hiện nay, một số xã có số nhân khẩu lớn, diện tích tự nhiên rộng, phức tạp về tình hình chính trị, an ninh trật tự, thêm vào đó các xã, phường, thị trấn có khu công nghiệp thì số lượng cán bộ, công chức quy định là chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Vì vậy, phương án 2 đề xuất số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1, loại 2 được giữ nguyên, chỉ giảm 1 người ở cấp xã loại 3. Theo phương án này sẽ giảm khoảng 2.003 cán bộ, công chức.

Đối với số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì Bộ Nội vụ cũng đưa ra 2 phương án tinh giản. Phương án 1 là giảm 5 người hoạt động không chuyên trách cho mỗi cấp xã từ 17-22 người/xã xuống chỉ còn 14-17 người/xã.

Hiện nay số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 200.923 người, bình quân 18 người/ xã. Theo phương án này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 172.236 người (bình quân 15,43 người/xã), sẽ giảm 28.687 người.

Phương án 2 số người tinh giản sẽ nhiều hơn. Chính phủ quy định cụ thể 12 chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Hiện nay số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 200.923 người, bình quân 18 người/ xã. Theo phương án này, số lượng ngưòi hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 133.944 người sẽ giảm 66.979 người.

Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng được đề xuất tinh giản, Bộ Nội vụ cũng đề xuất Quy định rõ 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, cả nước có 135.019 thôn, tổ dân phố với 837.657 người hoạt động không chuyên trách, tức là bình quân 6,2 người/thôn, tổ dân phố. Nếu địa phương bố trí đủ 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì tổng số chỉ còn 405.057 người, tinh giản tới 432.600 người.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến đến ngày 17-10.

Theo http://www.moha.gov.vn