Hướng dẫn ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục & Đào tạo