Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của UBND huyện Lục Nam

Ngày đăng: 
Monday, September 11, 2017

Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam ban hành Kế hoạch số 135/KH-HĐTT về việc thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.