Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

Loại hình: 
Đề tài khoa học
Mã đề tài: 
01001
Cấp quản lý: 
Nhà nước
Lĩnh vực: 
Nội Vụ
Đơn vị chủ trì: 
Sở Nội vụ
Thời gian: 
5 năm
Kết quả: 
Đã hoàn thành