Tỉnh Bắc Giang công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 của các sở, ngành và UBND cấp huyện.

File gắn: 
Ngày đăng: 
Wednesday, April 11, 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa mới ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về việc công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính (Chỉ số Par Index) năm 2017 của 20 Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND 10 huyện, thành phố.

Theo Quyết định nêu trên, trong năm 2017, Chỉ số Par Index trung bình của các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đạt 79,75%, giảm 2,75% so với năm 2016 (đạt 82,5%). Cơ quan xếp hạng thứ nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư với Chỉ số đạt 87,41%, một số cơ quan đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, do đó, thứ hạng được cải thiện rõ rệt so với năm 2016 như: Sở Công thương xếp hạng thứ 3, tăng 15 bậc, Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ 2, tăng 5 bậc; một số cơ quan bị giảm thứ hạng như Sở Xây dựng đứng thứ 18, giảm 2 bậc, Sở Tài nguyên và Môi trường đứng thứ 19, giảm 15 bậc.

Đối với các huyện, thành phố: Chỉ số Par Index trung bình đạt 82,36%, tăng 3% so với năm 2016 (đạt 79,36%). Năm 2017, thành phố Bắc Giang tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong khối cấp huyện với Chỉ số đạt 90,58%; huyện Việt Yên xếp hạng thứ 2 với Chỉ số đạt 89,89%. Kết quả chấm điểm chỉ số Par Index phản ánh tương đối sát thực việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của các huyện, thành phố. Các địa phương chú trọng, quan tâm và có các biện pháp mới đẩy mạnh công tác cải cách hành chính như đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính... nên thứ hạng được nâng lên so với năm 2016, cụ thể như: Huyện Việt Yên xếp hạng thứ 2 (năm thứ 2 liên tiếp tăng 2 bậc), huyện Tân Yên xếp thứ 3 (tăng 2 bậc).

Chỉ số CCHC (Par Index) của các sở, ngành, UBND cấp huyện, thành phố được xác định theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang bao gồm 08 lĩnh vực, trong đó: Đối với các sở, ngành có 37 tiêu chí, 54 tiêu chí thành phần; đối với cấp huyện, thành phố có 34 tiêu chí, 71 tiêu chí thành phần để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ- cơ quan thường trực Hội đồng chấm điểm chỉ số Par Index sẽ tham mưu, trình Hội đồng Thẩm định và UBND tỉnh tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/QĐ-UBND phù hợp với Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương./.

Nguyễn Tuấn Anh Đức - CCHC