Lập danh sách tinh giản biên chế đợt 1/2018 và triển khai rà soát, điều chỉnh Đề án tinh giản biên chế

Đề cương báo cáo, biểu mẫu tổng hợp rà soát tải tại đây:

 /sites/default/files/DE_CUONG_BAO_CAO_BIEU_TONG_HOP_RA_SOAT_DOT_I_2018.zip

Ngày đăng: 
Tuesday, August 29, 2017