Báo cáo kết quả thực hiện tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của UBND tỉnh