Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 12/2018, từ ngày 01/4 đến 06/4/2018